Skip to content

Regulamin sklepu internetowego na stronie joannawieczorek.com

określający m.in. rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady i warunki korzystania ze sklepu, zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy, a także warunki odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

I Wstęp

Sklep prowadzony pod adresem www.joannawieczorek.com/sklep  jest własnością firmy Joanna Wieczorek .com wykonującej działalność gospodarczą pod adresem ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/162, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki o nadanych numerach: NIP 9511823575 i nr REGON 389045863.

Kontakt ze Sprzedawcą:
e-mail: info@joannawieczorek.com
telefon: +48 669 989 219

II Definicje

 1. Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być́ zapisane w formacie plików PDF, MOBI (format stworzony przez firmę̨ Amazon.com), lub EPUB (format, który można odczytać́ za pomocą̨ aplikacji ADE – Adobe Digital Editions), bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych mailem do pobrania na urządzenie Kupującego,
 2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Produktu.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Kupującego,
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument może być również Kupującym,
 5. Konto Kupującego – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Kupującego w tym informacje adresowe oraz historia zamówień,
 6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, dokonująca Zamówienia w Sklepie,
 7. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 8. Produkty – dostępne w Sklepie produkty elektroniczne zapisane w formie cyfrowej, takie jak Ebooki, webinary, medytacje, audiobooki, kursy on-line itp., oraz Usługi Konsultingowe,
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
 9. Regulamin – dokument pod adresem https://www.joannawieczorek.com/regulamin, który stanowi jednocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”,
 10. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem i nazwą https://www.joannawieczorek.com/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 11. Sprzedawca – firma Joanna Wieczorek .com,
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego np. Newsletter.
 14. Usługa Konsultingowa zawiera usługi takie jak sesje, konsultacje, mentoringi itp. prowadzone przez Usługodawcę w formie 1:1 lub grupowej z wykorzystaniem techniki pracy ustalonej i zaakceptowanej przez Konsumenta/ów.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się w Sklepie i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

III Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Kupujący korzystający z Usług Elektronicznych Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Kupującego przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 
 7. Informacje dotyczące Produktów znajdujące się na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia przez Kupującego, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
 11. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
 13. Kupujący ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 14. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 15. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem Formularzy dostępnych w Sklepie.
 16. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Kupującego błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Kupującego w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Kupującego w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Konsumenta.

IV Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne a sposobem na realizację tych usług jest Sklep.
 2. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie zgodnie z następującymi metodami:
  a) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
  b) drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy info@joannawieczorek.com
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia lub wypełnienie samodzielnego Formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@joannawieczorek.com. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

V Newsletter

 1. Funkcja Newsletteru jest usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony wedle woli Konsumenta. Jeżeli Konsument zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na jego rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Konsumentowi wiadomości na podany adres e-mail zawierających bieżące informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy.
 2. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zapisu do Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia.
 3. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Konsument jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 4. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyny, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na maila info@joannawieczorekcom. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Konsumenta w związku z zapisem na Newsletter jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Konsumenta jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Konsumenta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Konsumenta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Konsumenta będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a) Konsument wypisze się z Newslettera;
  b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Konsumenta lub Sprzedawcę, związanych z Newsletterem; zostanie przyjęty sprzeciw Konsumenta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
  f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Konsumenta – wobec przetwarzania jego danych osobowych (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  W celu realizacji swoich praw, Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
  W przypadku gdy Konsument uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII Składanie Zamówienia

 1. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowany klient staje się Kupującym, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia lub wypełnienie samodzielnego Formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania Zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, Kupujący dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując dodatkowe cechy zamawianego Produktu, wpisuje kod promocyjny lub rabatowy (o ile dotyczy). Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie), Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności:
  a) imię i nazwisko,
  b) pełen adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto),
  c) e-mail,
  d) telefon kontaktowy,

  Dane dodatkowe, opcjonalne w przypadku prośby o fakturę: NIP i Nazwa Firmy.

 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po wykonaniu powyższych kroków, Kupujący potwierdza złożenie Zamówienia za pomocą przycisku „Płacę”.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk płatności finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem finalizacji płatności za zamówienie.
 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zatytułowaną np. “Potwierdzenie Zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a w szczególności wykaz (ilość oraz rodzaj) zamówionych Produktów, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy) i uwzględnionymi rabatami (o ile dotyczy).
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. W przypadku sprzedaży kursów on-line i innych Produktów elektronicznych między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 15. W Formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 16. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia.

VIII. Dostawa i płatność

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu realizację płatności elektronicznych, w szczególności:
  a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) przelew za pomocą systemu BLIK na telefon,
  c) E-przelew typu PayByLink (przelew natychmiastowy).
 2. Aktualnie dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.
 3. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych (jeśli dotyczy) opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.
 4. W przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia Zamówienia i zawarcia umowy. W tytule przelewu należy podać nr Zamówienia. W przypadku braku płatności w określonym terminie Umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 5. Jeżeli podczas dokonywania płatności za pośrednictwem operatora Przelewy24 wystąpił nieoczekiwany błąd istnieje możliwość wznowienia transakcji. Konsument zostanie powiadomiony mailowo o możliwości dokończenia przerwanej transakcji. Należy wejść w otrzymaną wiadomość i kliknąć w link wznawiający płatność. Po upływie 7 dni, zamówienie „nie opłacone” zostanie anulowane.
 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia Produktów z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Kupującego lub zaksięgowania płatności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego).
 7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu na rzecz Konsumenta dowodem zakupu w formie faktury na wyraźne żądanie Kupującego. Faktura jest dostarczana elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. 
 8. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu ul.  Pastelowa 8, 60-198, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

IV. Produkty elektroniczne i Usługi Konsultingowe

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt w formie zapisu cyfrowego taki jak ebook, audiobook, webinary, medytacje, kursy on-line itp. następuje natychmiastowo, nie później niż w ciągu 24h po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przesyła na adres e-mail, podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia, wiadomości zawierające instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu.
 3. Realizacja Usług Konsultingowych następuje po indywidualnym ustaleniu formy współpracy.
 4. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

X. Ebooki – zasady sprzedaży plików cyfrowych

 1. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka celem ochrony praw własności intelektualnej i praw autorskich.
 2. Informacje o technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.
 3. Ebooki chronione AADRM (Adobe Adept Digital Right Management) mogą być odczytane za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE).
 4. Ebooki chronione technologią Watermark (znak wodny) są oznakowane indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Kupującego. Mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, które dają możliwość wyświetlenia plików w formacie PDF, MOBI lub EPUB.

XI. Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści i zdjęcia zamieszczone na stronie Sprzedawcy oraz w Sklepie oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne, teksty, układ stron i logotypy) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 2. Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody. Pobieranie zawartości ze strony www.joannawieczorek.com, jej kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie i rozpowszechnianie elektronicznie wymagają zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Kupującemu nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów znajdujących się na stronie Sprzedawcy, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Kupującego jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

XII. Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o decyzji dotyczącej odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to być w formie pisma wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. W oświadczeniu należy wskazać następujące informacje: imię i nazwisko Konsumenta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie… (nazwa usługi), data zawarcia umowy, adres konsumenta i dane kontaktowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedawcę usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującym, którzy nie zawierają umowy jako Konsument.
 6. Zwrot płatności będzie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Konsumenta lub PNPK. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Konsument lub PNPK zażądał lub wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z wyżej opisanych opcji zwrotu, Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Za rozpoczęcie świadczenia usług jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z zawartą w nim instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

XIII. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

XIV. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.joannawieczorek.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

XV. Pozasądowe sposoby reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu, Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi może:
  a) skorzystania z Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów,
  b) porady w Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl,
  c) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  d) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  e) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  f) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a) Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm.),
  b) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
  c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  e) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.).
 6. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022.